“เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนผ่านอาหารไทยจานด่วน ทำเรื่องง่ายๆ อย่างใส่ใจในรายละเอียด ด้วยจริยธรรมและความคิดสร้างสรรค์”

เราตั้งเป้าหมายกับการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนผ่านอาหารไทยจานด่วน ไม่ว่าจะเป็น (1) คุณภาพชีวิตของคุณลูกค้า ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีตลอดจนกระบวนการปรุงอาหารเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีและเสียเวลาให้น้อยที่สุด (2) มาตรฐานคุณภาพพนักงาน ด้วยการสร้างอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตและโอกาสในการพัฒนาความสามารถ (3) มาตรฐานคุณภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น ด้วยการอุดหนุนและแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรที่มีเป้าหมายตรงกันเพื่อความยั่งยืนทางสังคม

Social Sustainability: Fair Trade Local Sourcing
เราออกตามหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีจากทั่วประเทศ จากเกษตรกรท้องถิ่นที่มีตั้งใจในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยด้วยราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาค รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการของคุณลูกค้า ถ่ายทอดถึงผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมของพนักงานในองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและถูกต้องด้วยความยุติธรรม คุณธรรม และศีลธรรม

Environmental Sustainability: Sensitive for Nature
ทุกภาคส่วนขององค์กรเราร่วมแรงร่วมใจในการส่งเสริมการลดการใช้ทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด [Zero Waste Campaign] เราได้พัฒนาและจดสิทธิบัตรหลากหลายเมนูที่เราสร้างสรรค์ขึ้น หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนคือการพัฒนาก้านกะเพราที่เป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้รับการใช้งานและต้องถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งที่มีสรรพคุณไม่ต่างจากใบกะเพรามาสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ขายดีที่สุดอย่าง "ชากะเพราเก๊กฮวย" ที่ได้ทั้งความสดชื่นและมีสรรพคุณช่วยเรื่องการย่อยไขมันและรักษาแผลในช่องท้องได้*

Economic Sustainability: The Right Way to Grow
เราวางแผนเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เราปฏิบัติตัวอย่างเป็นกลาง ไม่ส่งเสริมการสร้างความขัดแย้งในสังคมการทำงานและสังคมภายนอก และส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

error: Content is protected !!